Make your own free website on Tripod.com
Mahaweb :1 april 2002


click here to download marathi fonts required to view this site

maanaacaM paana
http://www.gadima.com
maanaacaM paana maQyao yaa vaoLosa AapaNa BaoT GaoNaar Aahaota gaidmaaMnaa vaaihlaolyaa gaidmaa.k^xamaSaI.
gaidmaaMcao naataU Ea`I sauima~a maaDgaULkxr HyaaMnaI hI saa[-T banavalaI.pauNa-paNao gaidmaaMnaa vaaihlaolyaa yaa saa[-Tlaa KaUpa caaMgalaa pa`itasaad imaLalaa Aaho.yaa saa[-TmauLo jagaacyaa kxanaakxaopa%yaata pasarlaolyaa marazI maaNasaaMnaa gaidmaaMcyaa saaihtyaacaa,gaaNyaaMcaa Aasvaad Gaotaa Aalaa Aaho.
saa[-Tcaa AanaMd GaoNyaasaazI ekx CaoTasaa fxa^ma- Bar}na gaidmaa.k^xama caa sadsya vhavao laagatao.tasaoca saa[-T paahaNyaasaazI marazI f^xaTsa\ Da{nalaaoD kxravao laagataata.yaa daonhI gaaoYTI AitaSaya saaopyaa Aahota AaNaI tarIhI ADcaNa AalaIca tar madtahI {palabQa Aaho. gaidmaaMcao saupa`isad\Qa gaItaramaayaNa [qao Aa^nalaa[-na eokxtaa yaotao.gaidmaaMcao ica~apaTgaItao doiKala eokxNyaacaI saaoya Aaho."h^laao imasTr Doqa","vaaTovarcyaa saavalyaa","maMtarlaolao idvasa" [.gaidmaaMcao saaihtya Aa^nalaa[-na vaacaU Sakxtaa.yaa vyaitarI@ta gaidmaaMcyaa maanyavaraMnaI saaMigatalaolyaa AazvaNaI,laoKa pa`itaik`xyaa saa[-Tvar Aahota.
gaidmaaMcao Aatmacair~a va gaidmaa saI DI KarodI kxrNyaacaI saaoya saa[-Tvar Aaho. AavajaU-na BaoT d\yaavaI ASaI gaidmaa.kxa^ma risakxaMnaa AavaDola yaata SaMkxa naahI!


dRiYTXaopa
[MTrnaoTcaI jyaaMnaa jaujabaI maaihtaI Aaho tyaaMnaa nyaujaga`upa ikMxvaa yaujanaoT mhNajao kxaya ho vaogaLo saaMgaayalaa nakxao.Aapalyaa AavaDtyaa ivaYayaavar gappaagaaoYTI va ivacaaraMcaI dovaaNaGaovaaNa kxrNyaacao {ttama saaQana mhNajaoca nyaujaga`upa.yaa vaoLosa AapaNa marazI nyaujaga`upsacaI maaihtaI GaoNaar Aahaota.
yaahU marazIipapala @laba ha marazI maaNasaaMcaa AavaDtaa kxT\Ta.gaugala marazI yaujanaoT doiKala laaokxipa`ya Aaho.yaa daona yaujanaoTvar jagaBarataIla marazI maaNasao gappaa maartaata.yaa vyaitarI@ta yaahUvar ikxtyaokx marazI @laba va ga`Upsa Aahota.tyaacaI yaadI [qao pahayalaa imaLola.naoTvar153 yaahU marazI ga`Upja Aahota.
[MiDyaaTa[-msa varIla marazI @labsacaI saucaI jar]r paha.tasaoca maayabaaolaI var gappaa maarNyaacao caaMgalao vyaasapaIz Aaho.
yaahU marazI ca^T naoTvarIla marazI maaNasaaMta ivaSaoYa pa`isad\Qa Aaho;ivaSaoYata: tar]NaamaQyao.yaahU ma^saoMjar Aqavaa yaahUca^T.k^xama var]na marazI ca^T kxrtaa yaotao.marazI ca^T r]mavar jaaNyaacaa maaga-

MAIN->Cultures & community->By Language->Marathi

If above links don't work please refer below
yahoo marathipeople club
google marathi usenet
list of marathi clubs at yahoo
list of marathi groups at yahoo
list of marathi clubs at indiatimes
maayboli hitguj
yahoo chat

i@lakx kxrNyaajaaogao
haoLI BaoTkxaD-o
haoLIcaI maaihtaI
[sakxaL f^aTaog^alarI:AyaaoQyaa vaad


Back to maha-web homepage

Kindly give your feedback.click here.

This page is created by Rajeiv Mhasawade.Standerd disclaimers apply.You can contact author for more information