>
Make your own free website on Tripod.com
maanaacaM paana
http://www.ramrampavna.com
yaavaoLosa AapaNa BaoT GaoNaar Aahaota ramaramapaavhNa.kx^amacaI.marazI naoTvarIla AaGaaDIcao va laaokxipa`ya paaoT-la mhNajao ramaramapaavhNa.kxa^ma!
ramaramapaavhNa.kx^ama var marazI maaNasaaMcyaa ijavhaLacyaa sava- ivaYayaacaI maahItaI Aaho.saMskxRtaI ivaBaagaata maharaYT/ataIla laaokxjaIvana,saMgaIta,dovaQama-,saNa,{tsava va kxlaa jaIvanaacaI maahItaI Aaho.dr maihnyaalaa navanavaIna paustakxaMcaa paircaya "paustak paircaya" yaa ivaBaagaata idlaa jaataao.
manaaorMjana ivaBaaga doiKala caukxvaU nayao Asaa Aaho..naaTk paircaya,ica~apaT paircaya va ivanaaod [ ivaYayaavar saivastar maaihtaI Aaho.marazI naaTkxavar ivaSaoYa ivaBaaga "naaT\yagaMQa" Aaho. pa`asaMigakx ivaYayaavarIla laoKa va ivarMgauLa hI sadro AaiNa Aa^nalaa[-na ma^T/ImaaonaIyala "lagaInaGaa[-" doiKala {payau@ta Aahota.
ramaramapaavhNaM Aapalyaalaa na@kxIca sauKad AnauBava do[-la.


dRiYTXaopa
dRiYTXaopa yaa ivaBaagaata Aaja AapaNa maagaaovaa Gao{] marazI [-ga`ITIMgjacyaa saa[-T\sacaa.Aajakxala ga`ITIgja sara-sa vaaparlaI jaataata.AgadI kuxzlaahI pa`saMga Asaao tyaa tyaa pa`saMgaasaazI ga`ITIMgja {palabQa Aahota."ga`ITIgja ho ekx FyaaD Aaho"Asao mhNaNaaro doiKala Aataa [ga`ITIgjacaa manamaurad AanaMd Gaota Aahota!
[Mga`jaI maQyao [ga`ITIMgja caI sauivaQaa doNaa%yaaMcaI saMKyaa maaojaNyaapailakxDo Aahota paNa marazI [ga`ITIMgjacyaa saa[-Tsa\ doiKala KaUpa Aahota.[MTnaoT varIla marazI "naoTIJansa" Aataa marazI [ga`ITIMgjacaaca vaapar jaasta kxrtaata.
marazIvalD- maQyao sava- pa`kxarchyaa saaohLyaaMsaazI [ga`ITIMgja Aahota.AgadI lagnaapaasaUna tao idvaaLsaNaasaazIcao [ga`ITIMgja yaoQao {palabQa Aahota.marazI Fla^Sa kxaD-sa\ hI marazIvalD-caI Kaaisayata! vaobadunaIyaacao marazI kxamanaa kxaD-sa\ maQyao [ga`ITIMgja Aahota.
Baarta ga`ITIMgja hI saa[-T kxaTU-na kxaD-sa\ saazI pa`isadQa\ Aaho.yaahU [MDIyaacao marazI [ga`ITIMgja jar}r paha.
rama rama paavhNa cao va maayabaaolaI cao kxaD-sa doiKala AakxYa-kx Aahota.
If above links do not work please refer below-
Marathiworld greetings
Kamna marathi cards
Bharat greetings
Yahoo India marathi greetings
Ram Ram pavna greetings
Maayboli postcards


i@lakx kxrNyaajaaogaM
[sakxaL marazI idnadSaI-kxa
AXayataRtaIyaa ivaSaoYa
dugaa- Baagavata ivaSaoYa

Back to Maha-web homepage...