Make your own free website on Tripod.com
Maha-web:15 april 2002

click here to download marathi fonts required to view this site

maanaacaM paana
http://marathi.netjaal.com
maanaacaM paana maQyao Aaja BaoTU naoTjaala.xk^xama SaI. naoTjaala ho ekx malTIla^Mgvaoja paaoT-la Aaho.marazI vyaitarI@ta [tar BaartaIya BaaYaota saud\Qaa naoTjaala {palabQa Aaho.naoTjaala paahNyaasaazI marazI f^xaTsa\ {tarvaNyaacaI garja nasatao. naoTjaalavar taajyaa baatamyaa va pa`asaigaMkx ivaYayaavar AXarSa: Bargacca maaihtaI Aaho.ivaivaQa laoKa,taajyaa GaDamaaoDIcaI [tyaMBaUta maaihtaI hI naoTjaalacaI vaOiSaYTyao.raYT/Iya baatamyaaMvyaitarI@ta maharaYT/ataIla GaDamaaoDI,ik`xDa,baa^laIvaUDcyaa baatamyaa doiKala naoTjaalavar Aahota. Aaraogya yaa ivaYayaavarIla maaihtaI naoTjaalavar jar]r paha;hI maaihtaI AitaSaya {payau@ta Aaho."GarataIla dvaaKaanaa" ho sadr ivaSaoYa {payau@ta! lahana maulaaMsaazI 'baalarMjana',maihlaaMsaazI 'sauMdr maI haoNaar','paakxisad\QaI' va yauvaaipaZI kxrtaa 'yauvaa tarMga' hI sadro Aahota.yaavar]na ho spaYT haotao kxI naoTjaalamaQyao sava- vayaaogaTMasaazI maaihtaI Aaho. raSaIBaivaYya va BaoTkxaDo- sadro laaokxipa`ya Aahota.'BaTkMxtaI' maQyao ivaivaQa pa`oXaNaIya sqaLaMcaI maaihtaI paurvalaI jaatao.
naoTjaala ho marazI naoTvarIla laaokxipa`ya paaoT-la Aaho.taumhalaa naoTjaala AavaDola yaata SaMkxa naahI.


dRiYTXaopa
yaavaoLosa AapaNa marazI f^MxaTsa\cyaa saa[-T\savar dRiYTXaopa TakxNaar Aahaota.marazI f^MxaTsa\cyaa BaItaImauLo KaUpajaNa caaMgalyaacauMgalyaa marazI saa[-Tsa\naa maukxtaata.Karo tar marazI f^MxaT,maga taao kuxzlaahI Asaao,taao '[MsT^ala' kxrNyaacaI kRxtaI saarKaI Asatao va saaopaI doiKala.pa`tyaokx saa[-Tvar tyaacaI [tyaMBaUta maahItaI Asatao.Aqaa-ta taumhI Aataa mahavaoba pahata Aahata yaacaaca Aqa- taumhI ikxrNa marazI f^MxaTsa\ {tarvaUna [MsT^ala koxlao Aahota.tarIdoiKala marazI f^MxaTsa\ kxsao [MsT^ala kxravao yaacaI maahItaI hvaI Asalyaasa ho vaobapaoja pahavao.(yaa vaobapaoja var ikxrNaf^MxaTsa\ kxsao [MsT^ala kxravao tao saaMigatalao Asalao tarI sava- marazI f^MxaTsa\ yaaca rItaInao [MsT^ala kxrtaata.) mahavaoba ikxrNaf^MxaT vaapartao,paNa vaogavaogaLyaa saa[-Tsa\ vaogavaogaLo f^MxaT vaapartao.tao tao f^MxaTsa\ [MsT^ala koxlyaavarca AapaNa tyaa saa[-Tsa\ paahU Sakxtaao,{da.laaokxsattaa laaokxf^MxaT,ma.Ta mahaf^MxaT vaapartao.vaobaduinayaa ha f^MxaT paNa KaUpa saa[-Tsa\ vaapartaata.marazI f^MxaTsa\caI yaadI [qao pahayalaa imaLola.
kxahI saa[-T\sa paahNyaasaazI maa~a f^MxaT {tar}na GaoNyaacaI garja nasatao.mhNajaoca yaa saa[-Tsa\ "Dayana^imakx" f^MxaTsa\ vaapartaata.{da. marazIvalD-,pauZarI va [sakxaL. marazI f^MxaTsa\ Aapalyaalaa fx@ta marazI saa[-Tsa\ pahaNyaasaazI {payau@ta Asataata Asao naahI tar Aapalyaa saMgaNakxavar marazI TayaipaMga kxrNao,marazI fxa[-lsa,Dao@yaumaoMTsa\ tayaar kxrNao yaa saazI doiKala haotaao.ikxtyaokx jaNaaMnaa maaihta nasaola paNa AapaNa raojacyaa vaaparataIla "naaoTpa^D","vaD-" [. var doiKala marazI f^MxaTsa\ d\vaaro TayaipaMga kxr] Sakxtaao.naaoTpa^D varIla 'ifx@saDisasa' va vaD- maQaIla 'Ta[-msa' cyaa eovajaI marazI f^MxaTcao naava isalao@T koxlao kxI Jaalao! parMtau saa[-T pahaNyaasaazI {tarvalaolao f^MxaTsa\ marazI TayaipaMga saazI vaapartaa yaota naahIta tar Tayaipaga saazI fxaonaoTIkx ({ccaaranausaar banavalaolao) marazI f^MxaTsa\ laagataata.ikxrNa ha f^MxaT maaofxta imaLtaao va ha f^MxaT marazI Tayaipaga saazI {ttama Aaho.marazIta Tayaipaga kxsao kxravao HyaacaI maaihtaI f^MxaTbaraobarca imaLtao.(vaogavaogaLyaa f^MxaTsa\ saazI marazI Tayaipaga vaogavaogaLo Aaho.)iSavaajaI va SaUSaa ho f^MxaTsa\ doiKala laaokxipa`ya Aahota.marazItaIla yaa Aadyaf^MxaTsa\caI inamaI-taI BaartaBaaYaanao koxlaI Aaho.jaoT/ansa,hstaXar,ecaesapaI,saMsa98f^MxaTsa\doiKala marazI Tayaipaga saazI banavalao Aahota."maaoDI" ilapaIta Tayaipaga kxrNyaasaazI saaomaoSa baarT@kox HyaaMnaI homaad/I f^MxaTsa\ banavalao Aahota.[MTrnaoTSaI jyaaMcaI ba%yaapaOkxI maO~aI Aaho tyaaMnaI AivanaaSa caaopaDoMcaI [T/ansa va vaolaNakxraMcaI idSaa Hyaa saa[-Tsa\ jar]r pahavyaata. tarIhI kxahI ADcaNa AalaI tar malaa jar]r kxLvaa.

If above links don't work please refer below-
how to install marathi fonts
lokfont-loksatta
maha font-maharashtra times
webdunia font
list of marathi fonts
dynamic fonts-marathiworld
dynamic fonts-pudhari
dynamic fonts-esakal
kiran fonts
shivaji shusha fonts
j trans fonts
hastakshar
hshe fonts
sans98 fonts
hemadree modi fonts
ITRANS
disha


i@lakx kxrNyaajaaogao
1.sauyaaoga naaTya mahaotsava
2.ivapaula marazI idvaaLI AMkx
3.vasa[- naaTya samaMolana Cayaaica~aoBack to maha-web main page...

This site is created & owned by Rajeiv Mhasawade.Standerd disclaimers apply.You can contact author for more information.Please visit homepage of the author.